08-03-2021
PTASIE PRZEDSZKOLE, PTASIA SZKOŁA

Szanowni Państwo

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku widząc potrzebę promocji postaw ekologicznych oraz potrzebę kształtowania wrażliwości na przyrodę, także wśród najmłodszych, zainicjował akcję pod tytułem: „Ptasie przedszkole, ptasia szkoła”.

W ramach ww. akcji pragniemy w tym roku przekazać nieodpłatnie szkołom i przedszkolom z terenu Trójmiasta 100 budek lęgowych dla ptaków w celu ich montażu na terenach zielonych przyległych do placówek edukacyjnych. Pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.

Założeniem projektu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży codziennej obserwacji różnych gatunków ptaków a także zwiększenie liczby potencjalnych miejsc lęgowych na terenach miejskich, których liczba corocznie się zmniejsza m. in. w wyniku zmian technologicznych w budownictwie.

W przypadku chęci uczestnictwa Państwa przedszkola/szkoły w naszej akcji prosimy o zgłoszenie w formie wiadomości e-mail na adres: zo.gdansk.promocja@pzlow.pl, z podaniem następujących informacji:

  • nazwa i adres szkoły,
  • dane teleadresowe (e-mail, nr telefonu) do osoby, z którą będziemy się kontaktować w celu przekazania budek  lęgowych,
  • liczba budek lęgowych (maksymalnie do 5 sztuk).

Na zgłoszenia oczekujemy do 15 marca br. W przypadku uczestnictwa w projekcie oczekujemy jedynie nadesłania do dnia 15 maja br. na adres e-mail: zo.gdansk.promocja@pzlow.pl fotografii zainstalowanych budek lęgowych.

Dla grup lub klas chętnych do większego zaangażowania w naszą akcję pt.: „Ptasie przedszkole, ptasia szkoła” proponujemy stworzenie swego rodzaju fotorelacji obejmującej tegoroczny okres lęgowy ptaków, która dokumentować będzie zasiedlenie przez ptaki otrzymanych budek lęgowych.

Grupy przedszkolne oraz zerówki mogą przekazać fotorelację na adres e-mail: zo.gdansk.promocja@pzlow.pl do dnia 31 lipca 2021 r.

Klasy szkół podstawowych mogą przekazać fotorelację na adres e-mail: zo.gdansk.promocja@pzlow.pl do dnia 30 września 2021 r.

Dla grup oraz klas, które przygotuję fotorelację zostały przewidziane nagrody.

ZO PZŁ w Gdańsku