01-12-2020
Składki 2021/hologramy - sposób załatwienia sprawy - aktualizacja

Ze względu na obowiązywanie ograniczeń na obszarze RP w związku z wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, nie ma możliwości opłacania składek członkowskich bezpośrednio w biurze Zarządu zarówno zbiorczo przez koła jak i indywidualnie. Bardzo prosimy o uiszczenie wszelkich  należności wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego Zarządu Okręgowego: 85 1090 1098 0000 0000 0901 5553.

Członkowie PZŁ niestowarzyszeni w kołach łowieckich:

Członek Zrzeszenia, niestowarzyszony w kole łowieckim, opłaca składkę w Zarządzie Okręgowym PZŁ właściwym dla miejsca zamieszkania wyłącznie na konto bankowe.

Konto bankowe Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku Nr: 85 1090 1098 0000 0000 0901 5553.

Sposób odbioru hologramów: hologram przesyłamy listem priorytetowym po uprzednim przekazaniu na adres e-mali: zo.gdansk@pzlow.pl potwierdzenia wykonania opłaty oraz adresu do korespondencji.

Koła łowieckie okręgu gdańskiego:

Składki na podstawie § 8 pkt 9, §124 pkt 4 Statutu PZŁ należy bezwzględnie zebrać w kole i zbiorowo przekazać na konto tutejszego Zarządu.

Równolegle z dokonaniem opłaty należy przesłać imienny wykaz wszystkich członków koła z określeniem, którzy członkowie opłacili składkę na 2021 rok. W przypadku braku wpłaty składki PZŁ, prosimy o wpisanie w rubryce wysokość składki – adnotację „wpłata indywidualna” - załącznik.

Przy czym, za osoby zamieszkałe na terenie innego okręgu, należy sporządzić listy oddzielnie i przesłać do właściwego okręgu według miejsca zamieszkania członków PZŁ.

Na podstawie przesłanych list uprawnionemu przedstawicielowi Koła Łowieckiego zostaną wydane hologramy do legitymacji, które należy przekazać myśliwym, którzy opłacili składkę.

Sposób odbioru hologramów: wysyłka odliczonej ilości hologramów do legitymacji na wskazany adres po uprzednim przekazaniu do Zarządu Okręgowego potwierdzenia opłaty składek, listy osób, adresu do korespondencji.

Zebrane składki prosimy przekazać na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku wg. stałego miejsca zamieszkania myśliwych w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.

Myśliwi, którzy nie dokonają wpłaty w obowiązującym terminie nie powinni być dopuszczeni do polowań oraz pozbawieni odstrzału indywidualnego.

Za pełną realizację powyższego odpowiedzialnymi czyni się Zarządy Kół Łowieckich. Jednocześnie prosimy o poinformowanie członków kół o zasadach odbierania hologramów.