23-04-2019
REGULAMIN ZAWODÓW OKRĘGOWYCH

                                        REGULAMIN ZAWODÓW

ORGANIZATORZY

Zarząd okręgowy PZŁ w Gdańsku

 Ul. Jaśkowa Dolina 114

Tel/Faks (58) 341-56-87

e-mail: zo.gdansk@pzlow.pl

 

CEL ZAWODÓW

Popularyzacja strzelectwa myśliwskiego. Integracja myśliwych z różnych kół okręgu. Sprawdzenie wyszkolenia strzeleckiego w kołach łowieckich okręgu.

 

ORGANIZACJA ZAWODÓW

Zgodnie z harmonogramem zamierzeń organizowanych w Okręgu Gdańskim w dniu 18 maja 2019r. (sobota) na strzelnicy PZŁ w Gdańsku przeprowadzone zostaną Okręgowe Zawody PZŁ w strzelaniach myśliwskich.

Do udziału w zawodach uprawnieni są członkowie kół łowieckich mających siedzibę na terenie gdańskiego okręgu PZŁ. W zawodach mogą również startować indywidualnie, zamieszkali na terenie okręgu myśliwi niestowarzyszeni, a za zgodą organizatora myśliwi, którzy są członkami  kół mających siedziby poza okręgiem gdańskim.

Każdy zgłoszony zawodnik w dniu zawodów powinien posiadać przy sobie ważną legitymację PZŁ oraz pozwolenie na broń myśliwską.

Koła łowieckie mogą być reprezentowane przez:

- trzyosobowe zespoły myśliwych wyłącznie z klasą powszechną;

- trzyosobowe zespoły myśliwych z klasą mistrzowską, lub mistrzowską

   I powszechną, które będą klasyfikowane w klasie otwartej;

- startujących indywidualnie myśliwych posiadających klasę powszechną, lub

   mistrzowską.

W klasyfikacji zespołowej ujmowane są wyłącznie koła łowieckie reprezentowane przez członków, którzy opłacili składki  PZŁ na dany rok w tym kole.

Zgłoszenia udziału w zawodach przyjmuje biuro ZO PZŁ w Gdańsku.

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z „Prawidłami strzelań myśliwskich organizowanych przez PZŁ” i obejmować będą myśliwski wielobój strzelecki składający się z  CZTERECH śrutowych i dwóch kulowych.

                                     KONKURENCJE ŚRUTOWE

Oś myśliwska: 5 rzutków pojedynczych z każdego stanowiska (5x1),dublet na każdym z pięciu stanowisk (5x2) oraz5 rzutków z podchodu. Maszyna pływająca bez możliwości powtarzania tego samego rzutka.

Krąg myśliwski: jedna seria 20 rzutków (8 rzutków pojedynczych i 6 dubletów).

Zając: dwie serie po 5 przebiegów, pierwsza seria z prawej na lewo, druga z lewej na prawo.

Przeloty: trzy rzutki pojedyncze pierwszy ze stanowiska Nr2, drugi i trzeci ze stanowiska Nr 3;

Trzech dubletów analogicznie jak w przypadku pierwszych trzech rzutków pojedynczych;

Ostatni rzutek do wyboru ze stanowiska nr 2, lub 3.

                                      KONKURENCJE KULOWE

DZIK: jedna seria 10 przemiennych przebiegów makiety (pierwszy przebieg z prawej strony na lewo), drugi z lewej strony na prawo.

ROGACZ I LIS:  dwie serie po 5 strzałów. Jedna seria ze słupka stałego i jedna z pastorału w dowolnej kolejności.

Przy strzelaniu kulami wolno używać nabojów myśliwskich o kalibrach i energii dozwolonych przepisami łowieckimi. Do makiety zająca wolno strzelać śrutem nie grubszym niż 3.5mm, a do rzutków śrutem nie grubszym niż 2,5mm. Naważka śrutu nie może przekraczać 36g.

                                               OCENA STRZELAŃ

- Za każde trafienie rzutka, lub makiety zająca 5 pkt. (niezależnie od tego czy został trafiony pierwszym, lub drugim strzałem).

- Przy strzelaniu do makiet dzika, rogacza i lisa liczba punktów wynika a wartości pierścienia w który uderzyła kula.

- Każdy zawodnik może uzyskać maksymalnie 500 punktów, a reprezentacja koła 1500 pkt.

- kolejność zajętych miejsc ustala się wg liczby uzyskanych punktów.

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników w klasyfikacji indywidualnej o zajętym miejscu decyduje kolejno:

- lepszy wynik w strzelaniu śrutem;

- lepszy wynik na kręgu myśliwskim;

- lepszy wynik na osi myśliwskiej;

- lepszy wynik w zającu;

- lepszy wynik w dziku.

W przypadku równych wyników o pierwszym miejscu indywidualnie decyduje dogrywka. Sędzia główny ogłasza warunki barażu w trakcie otwarcia Mistrzostw.

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje kolejno:

- lepszy wynik w strzelaniu śrutem;

- lepszy wynik na kręgu myśliwskim;

- lepszy wynik na osi myśliwskiej;

- lepszy wynik na zającu.

Jeżeli powyższe reguły nie przyniosą rozstrzygnięcia, to o zajętym miejscu drużyny decyduje mniejsza rozpiętość między pierwszym, a trzecim zawodnikiem zespołu, a następnie lepsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej najlepszego zawodnika w zespole.

                         

                          ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Każdy zawodnik musi posiadać czapkę, okulary ochronne i ochronniki słuchu w trakcie  strzelań śrutowych, a ochronniki słuchu w trakcie strzelań kulowych. Ponadto kamizelka każdego zawodnika musi być wyposażona w pasek (znacznik na wysokości ) trwale do niej przymocowany oraz numer startowy. Zabrania się noszenia broni w futerale. Zawodnicy nie posiadający powyższego wyposażenia, nie będą dopuszczani do strzelań. Zawodnicy zobowiązani są do występowania w odpowiednim ubiorze adekwatnym do poszczególnych etapów zawodów.

 

                                                              ZAPISY

Reprezentacje Kół

Zarządy kół zgłoszą drużyny reprezentacyjne do dnia 10 maja 2019 r. W zgłoszeniu należy podań nazwisko i imię zawodników, numery PESEL, numery legitymacji PZŁ i posiadaną przez nich klasę strzelecką.

Zawodnicy indywidualni

Warunkiem skutecznego zapisu na zawody jest dokonanie w ww. terminie zgłoszenia na adres: zo.gdansk@pzlow.pl    W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zawodnika, numer legitymacji PZŁ, PESEL oraz klasę strzelecką, a w przypadku zawodników spoza okręgu gdańskiego PZŁ także okręg.

Zawodnicy spoza okręgu gdańskiego dodatkowo wnoszą opłatę w wysokości  100zł.   na konto  ZO PZŁ w Gdańsku 85 1090 1098 0000 0000 090. Zawodnikom, którzy dokonali wpłaty a na zawody nie przyjadą wpisowe nie będzie zwracane, za wyjątkiem osób, które do dn. 15-05-2019r. uzasadnią nieobecność na zawodach.

 

                                              KLASYFIKACJA I NAGRODY

Prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

- zespołowa dla reprezentacji kół złożonych wyłącznie z zawodników klasy

  Powszechnej;

- zespołowa otwarta (bez względu na klasę zawodników tworzących zespół);

- indywidualna w klasie powszechnej;

- indywidualna w klasie mistrzowskiej (dla posiadających klasę mistrzowską);

- indywidualną w konkurencji Dian;

 - indywidualną w klasie „C” (zawodników o przynależności do PZŁ nie dłuższej niż  5 lat).

                                   

                                   PRZEWIDYWANE NAGRODY

Nagrody zespołowe:

           - za miejsca I - III puchary, dyplomy i medale;

- za miejsca IV-VI dyplomy;

Koło, które zajmie pierwsze miejsce otrzymuje Tytuł Mistrza Okręgu, a koło, które zajmie pierwsze miejsce w klasie otwartej reprezentuje okręg w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich.

Nagrody indywidualne:

 W klasie powszechnej i otwartej

             - za miejsca I - III puchary, dyplomy;

             - za miejsca IV-VI dyplomy;

W kategorii Dian

              - za miejsca I – III puchary, dyplomy;

W kategorii „C”  

               - za miejsca I – III dyplomy

Dodatkowo organizator przewiduje:

                - Dyplom dla najlepiej strzelającego śrutem;

                - Dyplom dla najlepiej strzelającego kulą;

                - Dyplom dla najstarszego seniora.

Ponadto wśród obecnych na zakończeniu zawodów wśród uczestników zostanie rozlosowana nagroda rzeczowa.

                                    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy zawodnik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem strzelnicy i regulaminem zawodów wywieszonymi na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać. Na strzelnicy znajduje się punkt opieki medycznej.

Wydawanie numerów startowych na strzelnicy od godz. 08.30.

Zbiórka sędziów o godz. 08.45.

Zbiórka osób biorących udział w zawodach o godz. 09.30.

Początek strzelań godz. 10.00.

 

Przewodniczący Komisji Strzeleckiej

             Roman Krzyżelewski