28-03-2019
KOMUNIKAT ZO PZŁ W GDAŃSKU Z DNIA 27.03.2019R.

K    O    M    U   N    I   K   A   T

1/.  Prosimy  o  poinformowanie  zainteresowanych  kandydatów – stażystów  ,  że spotkanie  organizacyjne  kursu  szkoleniowego  na  podstawowe  uprawnienia  do wykonywania  polowania  odbędzie  się   na   strzelnicy  myśliwskiej w  Gdańsku - Wrzeszczu  przy   ul.  Jaśkowa  Dolina  114   w   dniu  15  kwietnia  o  godz. 17.oo . Przypominamy  ,  że   uczestnictwo   w  kursie  nie  wymaga  zaliczenia  stażu  kandydackiego ,  natomiast  stanowi  warunek  dopuszczenia  do  egzaminu .

2/.   Informujemy  ,  że  tegoroczne  Okręgowe  Zawody  w  Strzelaniach  Myśliwskich  odbędą  się  na  naszej  strzelnicy  w  Gdańsku – Wrzeszczu  przy  ul.  Jaśkowa  Dolina  114  w  dniu  18  maja brZgłoszenia  reprezentacji  kół  łowieckich /  imiona  nazwiska, nr PESEL  , posiadana  klasa  strzelecka  / prosimy  składać  w  biurze  Zarządu  do  dnia  10  maja br. Szczegółowe  informacje  oraz  regulamin  zawodów  zostaną  opublikowane  na  naszej  stronie   internetowej  .

3/.   Sprawozdania  ŁOW wraz  z  załącznikami   ( druki w  załączeniu )  prosimy  dostarczyć  do  biura  ZO  PZŁ  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  końca  kwietnia  br.

4/.  W  załączeniu  przesyłamy  informacje  Towarzystwa  Ubezpieczeniowego  GOTHAER  dot.  kontynuacji  ochrony  ubezpieczeniowej  dla  członków  i  zarządów  kół  łowieckich wraz  z  drukiem  deklaracji  przystąpienia  do  tego  ubezpieczenia . Zwracamy  uwagę , że  propozycja  obejmuje  m.in. ubezpieczenie zarządu  koła  oraz  wszystkich  członków  koła   na  wypadek  roszczenia  regresowego  PZŁ  z  tytułu  obowiązku  zapłaty  odszkodowania  za  szkody  w  uprawach  i  płodach  rolnych o  których  mowa  w  art. 46 ust. 1  ustawy  prawo  łowieckie . Decyzję  o  przystąpieniu  do  wybranego  wariantu    ubezpieczenia  należy  złożyć  w  Zarządzie  okręgowym  do  dnia  20  kwietnia  br.,zaś  składkę  przekazać  do  ZO  PZŁ  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  25  kwietnia .

5/.   Koła  łowieckie  zainteresowane  zakupem  kuropatw  z  naszej  hodowli  w  Rajkowach  prosimy  o  jak  najwcześniejsze  składanie  zamówień  w  Zarządzie  Okręgowym . Przypominamy  , że  oferowany  materiał  to  rodzima  kuropatwa  bez  domieszki  genetycznej  ptaków  importowanych  z  innych  części  Europy  a  koszty  zakupu dla  naszych  kół  łowieckich  są  zdecydowanie  preferencyjne  w  porównaniu  z  innymi  ofertami . Zwracamy  również  uwagę  ,  że  podejmowane  przez  koła  łowieckie  działania  na   rzecz  odbudowy  populacji  zwierzyny  drobnej ,  w  tym  reintrodukcja  kuropatw  będą  uwzględniane  przy  wnioskowaniu  o  dalsza  dzierżawę  obwodów  łowieckich  w  przyszłym  roku .

6/.   Uwzględniając  zapytania  kierowane  do  Zarządu  Okręgowego   prosimy  zarządy  kół  łowieckich   o  zgłaszanie  zapotrzebowania  na szkolenia  ;   strażników  łowieckich  ,  szacujących  szkody  łowieckie  , instruktorów  i  sędziów  strzelectwa  myśliwskiego , instruktorów  kynologicznych ,  sygnalistów  łowieckich   oraz  uprawniające  do  odstrzału  bobrów   ze  wskazaniem  liczby  osób  zainteresowanych  odbyciem  konkretnego  szkolenia .

7/.   Informujemy  Kolegów  że ;

-   wybrany  na  Zjeździe  Okręgowym   nasz  przedstawiciel  do  Naczelnej  Rady  Łowieckiej  Kolega  Andrzej  Hinc  (  KŁ  „Jedność”  Gdańsk ) został  wybrany  wiceprezesem  NRŁ ,

 -   Naczelna  Rada  Łowiecka  powołała ;

Kol.  Marka  Gorskiego w  skład  Kapituły  Odznaczeń  Łowieckich  ,

 

Okręgowy  Sąd  Łowiecki  w  Gdańsku  w  składzie ; Kol. Aleksander Deptuła – Prezes , Kol. Leon Czapiewski - Zastępca prezesa , Kol. Wojciech Grochowiecki - Zastępca prezesa , Kol. Wojciech Dubrowski ,Kol. Mariusz Rubaszewski , Kol. Lech Manaj , Kol. Bohdan Moroz ,Kol. Arkadiusz Gurazda , Kol. Jacek Światowski , Kol. Wojciech Znajewski ,  Kol. Jan Ptak ,

 

Okręgowego  Rzecznika  Dyscyplinarnego  w Gdańsku  Kol. Tadeusza Trybusia  i  jego  zastępców -  Kol. Józefa Jankowskiego  i  Kol. Daniela  Blara .

 

-   wszyscy  nasi delegaci  wzięli  udział  w  obradach  XXIV Krajowego  Zjazdu   Delegatów  - Kolega  Wojciech  Kraiński  został  wybrany  do  Komisji  Uchwał  Zjazdu ,

 

-   wszystkie  wnioski  zgłoszone  na  Zjeździe  Okręgowym  oraz   uwagi   do  projektu  statutu  które  wpłynęły  do  Zarządu  Okręgowego  zostały  przekazane   Komisji  Uchwał  Zjazdu  Krajowego ,

 

-   z  uwagi  na  dużą  liczbę  uwag  zgłoszonych  do  projektu  statutu  PZŁ    delegaci  postanowili  o  zwołaniu  kolejnego  Zjazdu  Krajowego  jesienią br. w  celu  wniesienia  przeanalizowanych  poprawek  do  jego  treści  których  uwzględnienie  zadeklarował

 

Minister  Środowiska Pan  Henryk  Kowalczyk  . Niezależnie  od  tego  , koła  łowieckie  zostały  zobowiązane  do  wyeliminowania  ewentualnych  niezgodności  swoich  uchwał  ze  statutem  Zrzeszenia  w  trakcie  tegorocznych  wiosennych  walnych  zgromadzeń . Statut  jest  dostępny na  stronach  oficjalnego  serwisu  internetowego  PZŁ  a  w  formie  drukowanej  można  go  nabyć  w  biurze  Zarządu  Okręgowego w  cenie  9,42 zł ,

 

-   Krajowy  Zjazd  Delegatów  przyznał  członkostwo  honorowe  Zrzeszenia  Kolegom  Adamowi  Langerowi   i  Piotrowi  Ławrynowiczowi .

8/. Aktualności  ;

-    w  dniu   27  lutego  br.  Minister  Środowiska zatwierdził  nowy  Statut  PZŁ .

Ponieważ zgodnie  z  §  93  ust.  5  tego  Statutu  zwyczajny okręgowy zjazd delegatów jest zwoływany przez  właściwy zarząd  okręgowy raz w roku , wyjaśniamy , że nie  zachodzi  potrzeba  wybierania  w  kołach   nowych  delegatów  ponieważ  kadencja  wybranych  w  ub. r.  trwa  do  1923 r.   Pismo  Łowczego  Krajowego  w  tej  sprawie  w  załączeniu .

 

-   w  dniu  5  marca  br.  Minister  Środowiska Pan  Henryk  Kowalczyk  powołał  na  stanowisko  Łowczego  Krajowego  Kolegę  Alberta  Kołodziejskiego /*.

 

-      w  dniu  26  marca  br.  Minister  Środowiska  powołał  do  Zarządu  Głównego  Polskiego Związku  Łowieckiego  Kolegów  Ziemowita Ławczyńskiego, Jarosława Kuczaja i Leszka Markuszewskiego. / **

 

*/  Wystąpienie  Łowczego  Krajowego   w  oficjalnym  serwisie  PZŁ   https://www.pzlow.pl/ w zakładce „aktualnosci”

**/ Tamże  notki biograficzne  członków  ZG  PZŁ

Do pobrabia:

1.Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu Kół Łowieckich.

2.Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej członków Zarządów Kół Łowieckich.

3. Kontynuacja ochrony ubezpieczeniowej dla członków kół i Zarządów Kół Łowieckich.

4. Łow-1

5. Załącznik do Łow-1

6. Pismo Łowczego Krajowego L.dz: 401/WL-I/19