16-08-2018
KOMUNIKAT ZO PZŁ W GDAŃSKU Z DNIA 14.08.2018r.

K O  M  U  N  I  K  A  T

 

1. Informujemy , że   od  dnia  23  sierpnia  br. będą  obowiązywać   przepisy  ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw regulujące  kwestie  związane   ze  szkodami  łowieckimi .  Prosimy zarządy kół łowieckich o  merytoryczne i techniczne przygotowanie  się do wymagań wynikających z przepisów tej ustawy ze  szczególnym  uwzględnieniem  zachowania  obowiązujących  terminów , obiegu  dokumentów  oraz  powiadomienia  w  trybie  pilnym  właściwych gmin o osobach (kontaktach) uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód .  Tekst  ww.  ustawy  wraz  z  uwagami  -  w  załączeniu .Pobierz

2. Przypominamy zarządom kół o konieczności wymiany legitymacji PZŁ  gdyż  dotychczasowy wzór legitymacji  ważny jest tylko do końca  br. Prosimy o zgłaszanie się sekretarzy kół którzy nie mają wejścia do systemu informatycznego do  biura  ZO PZŁ   w  celu  wypełnienia   odpowiedniej   dokumentacji . Załączamy wzór karty  "dane osobowe myśliwego" który każdy myśliwy powinien wypełnić, podpisać i wraz ze zdjęciem ( jak do paszportu  - na białym tle ) złożyć u sekretarza Koła  który  winien  ten  materiał  zeskanować i wprowadzić do systemu informatycznego.  Warunkuje  to nasze wystąpienie    do ZG PZŁ  o wydanie nowych legitymacji. Czas oczekiwania wynosi  minimum  3 tygodnie, więc prosimy koła o jak najszybszą realizację tego  zadania .

3. Informujemy , że  z  uwagi  na  brak  szczegółowych  wytycznych  dot.  stosowania  obowiązujących przepisów o  ochronie  danych  osobowych ( RODO )  nie  publikujemy  listy  myśliwych  wobec  których na podstawie protokołów Komisji Oceny Trofeów z oceny prawidłowości odstrzału jeleni byków  i  danieli byków  pozyskanych  w sezonie 2017/2018 zgodnie z art. 42 da ustawy  prawo  łowieckie oraz postanowieniami  uchwały NRŁ Nr 57/2005 w  brzmieniu  obowiązującym   zostały  nałożone  kary  porządkowe . O nałożonych karach   myśliwi  ci  zostali  powiadomienie   i n d y w i d u a l n i e   listami  poleconymi . Dla  ułatwienia  pracy Kolegów  łowczych  kół  dysponujących  protokołami  z  oceny  prawidłowości  odstrzału  byków  jeleni  i  danieli  pozyskanych  w ubiegłym  sezonie wyjaśniamy ; wpis  „nie przedstawił” – skierowanie  sprawy  do  rzecznika  dyscyplinarnego , wpis  „XX” ( dwa punkty czerwone ) – zawieszenie  w  prawie  odstrzału samców zwierzyny  płowej  gatunku  którego dotyczyła  ocena  na   okres 1  roku , wpis  „X” ( jeden punkt  czerwony ) – nagana .

 

4.  Do  komunikatu  załączamy  uchwałę  nr  50/2018  Naczelnej  Rady  Łowieckiej z  dnia  24  lipca 2018 r., ( otrzymana w dniu 14.08.br. ) w  sprawie zmiany  uchwały nr 14/2015 NRŁ z  dnia  15.12.2015r., w  sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i  osobniczej zwierząt  łownych  w  Polsce oraz  zasad postępowania przy  ocenie zgodności  odstrzału . W  związku  ze  zgłaszanymi  uwagami  nt. tej  uchwały  wyjaśniamy , że  dotychczasowe  przepisy  / tabele / sugerowały , iż  odstrzał selekcyjny  jeleni  byków   powyżej  9 poroża , danieli byków  powyżej 6  poroża  oraz  saren rogaczy  powyżej  4  poroża  mógł  być  dokonywany  jedynie  na  podstawie  upoważnienia  na   odstrzał  sztuk  łownych  tj.  niezgodnie  z   upoważnieniem . Dołączamy zaktualizowane  kryteria  odstrzału  obowiązujące  na  terenie  gdańskiego  okręgu  PZŁ  i  ośrodków  hodowli  zwierzyny  RDLP  w  Gdańsku  w  sezonie  2018/2019 . Będą  one  również niezwłocznie zamieszczone  na  stronie  internetowej  ZO .Pobierz

5.  Informujemy , że  okres  przystępowania  do  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej członków zarządów  kół  łowieckich    został  wydłużony  do  dnia  31  sierpnia  bieżącego  roku .

                                                                                                                                                          Darz  bór !