19-07-2018
KOMUNIKAT ZO PZŁ Z DNIA 17.07.2018R

 KOMUNIKAT

1. Zgodnie z poleceniem Zarządu Głównego PZŁ zobowiązujemy koła łowieckie do przesyłania                                               najpóźniej do dnia 6-go każdego miesiąca informacji dotyczącej odstrzału dzików,                                              

która winna zawierać następujące dane:                                                                                                                                                                             -sumaryczna ilość odstrzelonych i padłych zwierząt w miesiącu którego dotyczy spra-  

         wozdanie ( proszę podać łącznie);                                                                                                     

       - liczbę wpisów w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym w         

         tym miesiącu;                                                                                                                                    

      -  ilość dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego, tj. odstrzału dokonanego

         na podstawie mającego się ukazać rozporządzenia Wojewody Pomorskiego ( odstrzał

         ten realizowany będzie w porozumieniu z powiatowymi lekarzami wet. i  nie będzie

         zaliczany do wykonania planu pozyskania wynikającego z rocznego planu łowieckiego);

     –  liczbę myśliwych oraz liczbę dni urlopowych które wykorzystali oni na realizację odstrza-  

         łu sanitarnego z chwilą jego wdrożenia ( art. 5 ust. 4 Ustawy z dn. 14.12.2018r. o zmia- 

         nie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt );

      W/w informacje prosimy przekazać dla każdego z dzierżawionych obwodów  osobno 

      pocztą elektroniczną na adres: a.jackiewicz@pzlow.pl

      Podkreślamy, iż zgodnie ze stanowiskiem ZG PZŁ terminowość i rzetelność przekazywania  

      powyższych informacji stanowić będzie istotną przesłankę do oceny przestrzegania dyscy-

      pliny organizacyjnej.

2. W załączeniu przesyłamy kserokopię arkuszy oceny prawidłowości odstrzału jeleni i danieli

    byków. W związku z koniecznością wyjaśnienia wątpliwości dotyczących przestrzegania

    zasad ochrony danych osobowych ( RODO ), odpis uchwały nakładającej kary porządkowe

    przesłany zostanie w najbliższym czasie.

                                                                                                                      Darz Bór !