25-05-2018
KOMUNIKAT ZO PZŁ W GDAŃSKU Z DNIA 25.05.2018R.

K  O  M  U  N  I  K  A T

1/.W  nawiązaniu  do  naszego  komunikatu  z  dnia  19.02.br.  informujemy , że tegoroczne  okręgowe  zawody  w  strzelaniach  myśliwskich  odbędą  się  w  dniu  16  czerwca  na  strzelnicy  „Borowiacka”  w  Bietowie .  Szczegóły  dotyczące  zgłoszeń  reprezentacji  kół  łowieckich  oraz  regulamin  zawodów w  załączeniu .

2/. Nowelizacja  ustawy  prawo    łowieckie  zawiera  m.in. przepisy  dot. odpowiedzialności  majątkowej  członków  PZŁ , w tym  członków  zarządów  kół  łowieckich  z  tytułu  roszczeń  za  szkody  łowieckie  oraz  roszczeń  regresowych  wskazanych   w  art. 33 ust.2a-2d .  W  związku  generowanymi  przez  te  przepisy  zagrożeniami  ZG  PZŁ  przygotował  ofertę  ubezpieczenia  od  związanego  z  nimi  ryzyka . Szczegóły zawiera  załączony  Okólnik nr 15/O/2018  Zarządu  Głównego  PZŁ  z   dnia  9  maja  br.

3/. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35 (dalej „Administrator" lub „PIŁ") będący Administratorem Danych Osobowych członków  PZŁ , informuje o zasadach przetwarzania  tych danych oraz związanych  z  tym  prawach   przysługujących  członkom PZŁ ..

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PZŁ możliwy jest pod adres e-mail: ochronadanych@pzlow.pl, lub pod adresem pocztowym: ul. Nowy świat 35, 00-029 Warszawa

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych PZŁ, czyli :

1)     prowadzenia gospodarki łowieckiej;

2)     troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;

3)     ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;

4)     czuwania nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;

5)     organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;

6)     współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;

7)     wspierania i prowadzenia prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;

8)     prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;

9)     realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

10)  egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

Dane osobowe członków  PZŁ  przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych) zgodnie z  polityką retencji danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie każdy  członek  PZŁ  lub  stażysta  może uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz  zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma również prawo do ograniczenia przetwarzania  danych oraz do ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).Podanie danych osobowych jest wymogiem przystąpienia na staż lub wstąpienia do Polskiego Związku Łowieckiego.

Zobowiązujemy  zarządy  kół  łowieckich  do  jak  najszybszego  przekazania  tych  informacji  członkom kół  oraz  kandydatom – stażystom .

 

4/. Ponieważ  nie  wszystkie  koła  łowieckie  nadesłały  niezbędną  do  aktualizacji  danych  ankietę  dot. danych  adresowych  oraz  członków  zarządu  przesyłamy  ja  ponownie  z  prośbą  o wypełnienie  i  niezwłoczne  przesłanie  do  biura  ZO  PZŁ .

 

5/. Koła  które  do  tej  pory  nie  przesłały  ankiety  dotyczącej  zwierzyny  grubej  pobranej  na  użytek  prosimy  o  jak  najszybsze  jej  dostarczenie  do biura  ZO  PZŁ..

 

6/. Przypominamy , ze  nadal  obowiązuje  przekazywanie  comiesięcznych  informacji  o  zrealizowanym  pozyskaniu  dzików  oraz  liczbie  wpisów  w  książkach  ewidencji  polowań  indywidualnych .

 

7/. Prosimy  również  o  jak  najszybsze  przekazywanie  pisemnych informacji  o  delegatach  wybranych  na  Okręgowy  Zjazd  Delegatów  wraz  z  ich   oświadczeniami  lustracyjnymi  .

 

                                                                                                                                  Darz  bór  !

 

 

Załączniki ; jak w treści