12-02-2018
KOMUNIKAT ZO PZŁ W GDAŃSKU Z DNIA 02.02.2018R.

1/.  W  nawiązaniu  do  materiałów  przekazanych na  naradzie  łowczych  w  dniu  10  stycznia  br. informujemy  , że  zgodnie  z  zapowiedzią , Minister  Środowiska  na  podstawie  uzgodnień  dokonanych  przez  Międzyresortowy  Zespół  ds.  łagodzenia  skutków  związanych  z  wystąpieniem  ASF  zobowiązał  Polski  Związek  Łowiecki  do   ;

- redukcji  dzika  w  całym  kraju  do  poziomu 0,1 osobnika  na  kilometr  kwadratowy  / tj. 1  osobnika  na 1000 ha / do  końca  bieżącego   łowieckiego  roku  gospodarczego  tzn. 31.03.2018r. ,

-  intensywnego  poszukiwania  padłych  dzików  z zachowaniem  obowiązującej  procedury ,

-  pilnego  uzgodnienia  zmiany  wieloletnich  planów  łowieckich  w  zakresie  docelowego  zagęszczenia  dzika  do  poziomu  1 szt./1000 ha ,

-  kontynuowania  comiesięcznego  raportowania  o  redukcji  populacji  dzika  ( wg  dotychczasowego   wzoru ) . 

2/.  Z  najświeższych  informacji   władz   weterynaryjnych  wynika  iż  narasta  zagrożenie  przeniknięcia  wirusa  ASF  na  teren  województwa   pomorskiego .  W  ostatnim  czasie   odnaleziono  12  sztuk  dzików  padłych  w  wyniku  tej  choroby  na  terenie  powiatu  Braniewo  gdzie  został  wyznaczony  obszar  skażony  obejmujący  gminy  Płoskinia , Lelkowo, Braniewo i Pieniężno oraz  wyznaczono   strefę  „czerwoną” / obszar  objęty  ograniczeniami /  oraz  strefę  „żółtą” / obszar  ochronny /  co  ilustruje  załączona  mapa .

Wydane  w  związku  z  tą  sytuacją  rozporządzenie  Powiatowego  Lekarzy  Weterynarii  w  Braniewie  nakłada  na  myśliwych  następujące  obowiązki ;

-  dostarczania  odstrzelonych  dzików  wraz  z  patrochami  i  narogami  do  miejsc  wskazanych  odpowiednio  przez  ww. Powiatowego  Lekarza  Weterynarii   oraz  ,

-  przemieszczania  tusz  oraz  skór  odstrzelonych  dzików z  ww.  miejsc  WYŁĄCZNIE   po  otrzymaniu  potwierdzenia  ujemnego  wyniku  badania  laboratoryjnego  w  kierunku  wykrycia  afrykańskiego  pomoru  świń .

 

Z  uwagi   na  powyższe / pkt 1  i  pkt  2  niniejszego  komunikatu /  zobowiązuje  się  koła  łowieckie  do ;

-  kontynuowania   przy  pełnej  mobilizacji  myśliwych  redukcji  populacji  dzików ;  koła  łowieckie  które  zrealizowały  odstrzał  dzików wynikający  z  pierwszej  rekomendacji  RZZK  mają   obowiązek wystąpić  do  właściwych  terenowo  nadleśnictw  o  stosowne  zwiększenie  planu  ich  pozyskania ,

-  kontynowania  ścisłej  współpracy  z  właściwymi  powiatowymi  lekarzami  weterynarii ,

-  zgłaszania  właściwym  miejscowo  powiatowym  lekarzom  weterynarii  każdego  przypadku  znalezienia  padłego  dzika ,

-  podejmowania  z  zachowaniem  obowiązującej  procedury   akcji  poszukiwania  martwych  dzików  /  w  chwili  obecnej  w  szczególności  dotyczy  to  kół  łowieckich dzierżawiących  obwody  łowieckie pomiędzy  Nogatem  a  Wisłą  / ,

-  kontynuowania  sprawozdawczości   z  odstrzału  dzików   oraz  liczby  odbytych  polowań  indywidualnych  wg  ustalonych  terminów  i  wzoru ,

-  w  pełni  zaangażowanego ,  aktywnego  uczestnictwa  w  zbliżających  się  inwentaryzacjach  zwierzyny  które  m.in.  mają  za  zadanie  weryfikację   kwestionowanych  przez  wiele  kół  łowieckich danych  przyjętych  w  rocznych  planach   łowieckich  na   sezon  2017/2018  oraz  obiektywną  ocenę  skutków  działań   podjętych  w  celu  zredukowania  liczebności  dzików ,

-  ścisłego  przestrzegania  decyzji  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii   wymienionych  w  pkt  2 .

Zwracamy  uwagę , że Nogat  i  Wisła  stanowią  naturalne  przeszkody  dla  dzików  przemieszczających  się   z  obszaru  skażonego  w    kierunku  zachodnim . Z  uwagi  na  stwierdzone  w  ostatnich  dniach  przypadki  forsowania   Nogatu  przez  watahy  dzików  i   ich  przemieszczania  się  w  kierunku  Nowego  Dworu , szczególnego  znaczenia  nabiera  wzmożona  aktywność  kół  łowieckich  w   obwodach  położonych  na  wschód  od  Wisły  / mimo  niekorzystnych   warunków  panujących  na  obszarze  Żuław / .

Szczegółowe  wyliczenie  zadań  PZŁ  i  odpowiednich  służb  zawierają  załączone  rekomendacje   Wojewody  Pomorskiego  (  sygnatura RZK-IX.913.3.2018.DSZ )  dotyczące  ASF .

3/.  Informujemy , że  ocena  prawidłowości  odstrzału  jeleni  i  danieli  byków  pozyskanych  w  sezonie  2017/2018  odbędzie  się  na  strzelnicy  myśliwskiej  w  Gdańsku – Wrzeszczu  przy ul. Jaśkowa  Dolina  114   w  dniach  19  i  20  marca  br.  wg  załączonego  harmonogramu . Wykazy  pozyskanych  jeleni  i  danieli  byków  wypełnione  pismem  maszynowym  prosimy  dostarczyć  do  biura  ZO  PZŁ  do  dnia  12  marca .  Ponowna  ocena  odbędzie  się  w  dniu  18  kwietnia  w  godzinach  11.oo – 13.oo  / lokalizacja  jak  wyżej /. Prosimy  o   powiadomienie  Kolegów  którzy  pozyskali  wymieniona  zwierzynę  w  tym  sezonie  łowieckim o    miejscu  i  terminie  oceny  oraz  obowiązku  zaopatrzenia  trofeum  w  metryczkę zawierającą ; datę  odstrzału , numer  obwodu  łowieckiego  i  nadleśnictwo , rodzaj  upoważnienia , ciężar tuszy  i  adres  korespondencyjny  myśliwego .

4/. Również  na  strzelnicy w  dniach  5  i  6  marca  br. odbędzie  się    ocena  medalowa  parostków  rogaczy  pozyskanych  w  sezonie  2017/2018  / waga parostków od  430 g  wzwyż / . Trofea  wraz  z  metryczką  wg  załączonego  wzoru  należy  dostarczyć  do  biura  ZO   PZŁ  w  dniach  26 lutego – 1  marca  br. Odbiór  trofeów  w  dniach  7 – 9  marca .  Prosimy  o  powiadomienie  o  powyższym  zainteresowanych  Kolegów .

5/.  Do   komunikatu  załączamy  Uchwałę  nr  43/2018  Naczelnej  Rady  Łowieckiej  z  dnia  1  lutego  br. w  sprawie  stanowiska dotyczącego  projektu  nowelizacji  ustawy  prawo  łowieckie  . Naczelna  Rada  Łowicka  prosi  o  zebranie  w  możliwie  najkrótszym  czasie  podpisów  poparcia  dla  tej  uchwały  i  przesłanie  ich  zgodnie  z  załączonym  rozdzielnikiem .

6/.  Do  komunikatu  załączamy  również  rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia   1  sierpnia  2017 r., zmieniające rozporządzenie w  sprawie  rocznych  planów  łowieckich  i  wieloletnich  łowieckich  planów  hodowlanych  .  Prosimy  o  zwrócenie  uwagi  na  istotne  zmiany  wprowadzone  przez  to  rozporządzenie  a  w  szczególności  ;

-  wyłączenie z uwzględniania w rocznym planie łowieckim ubytków zwierzyny wynikających z dokonania  odstrzału sanitarnego,
-  określenie w rocznym planie łowieckim minimalnej, zamiast optymalnej, liczby dzików – to znaczy, że planowane będzie minimalne pozyskanie bez wskazania górnej granicy, co ograniczy formalności związane ze zwiększeniem planów pozyskania dzików
-  rozszerzenie katalogu przypadków, w których możliwa jest zmiana rocznego planu łowieckiego również o podejrzenie możliwości wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,
-  rezygnację z określania w rocznym planie łowieckim klas wieku w odniesieniu do samców zwierzyny płowej i zastąpienie ich podziałem na osobniki łowne i selekcyjne.

Koło  łowieckie  przystępując  zgodnie  z  dyspozycją  art. 8  ust. 3a  obowiązującej  ustawy  prawo  łowieckie  do  sporządzenia  rocznego  planu  łowieckiego  na  łowiecki  rok gospodarczy  2018/2019  winno  zatem  sporządzić  ten  plan  na  druku  RPŁ  uwzgledniającym  powyższe  zmiany  którego  wzór  wraz  z  objaśnieniem  dotyczącym  sposobu  wypełniania  załączamy .

 

 

                                                                                                                           Darz  bór !

 

 

Załączniki ;

1. Pismo Ministra  środowiska sygn., DL-III.670.1.2016.RN   wraz  z  pismem przewodnim ZG PZŁ  z dnia 29.01.2018r., w sprawie  działań dot. zwalczania  ASF.

2. Mapka ze  strefa  skażoną  ASF  w  powiecie  Braniewo

3. Rekomendacje   Wojewody  Pomorskiego  (  sygnatura RZK-IX.913.3.2018.DSZ )  dotyczące  ASF .

4. Rozporządzenie  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  w  Braniewie   z  dnia  11 stycznia  2018r.

5. Procedura przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub  ich  szczątków  wraz  z  formularzami  protokołów.

6. Wzór  metryczki   do  wyceny  medalowej  parostków .

7. Uchwała  nr  43/2018  Naczelnej  Rady  Łowieckiej  z  dnia  1  lutego  br. w  sprawie  stanowiska dotyczącego  projektu  nowelizacji  ustawy  prawo  łowieckie  oraz  wzór  karty  poparcia  tej  uchwały

8.  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia   1  sierpnia  2017 r., zmieniające rozporządzenie w  sprawie  rocznych  planów  łowieckich  i  wieloletnich  łowieckich  planów  hodowlanych .

9. Wzór druku  RPŁ na  łowiecki  rok gospodarczy  2018/2019  wraz  z  objaśnieniem  dotyczącym  sposobu  jego  wypełniania  .