25-09-2017
KOMUNIKAT Z DNIA 15.09.2017r.

1/.  Z  uwagi  na  sytuację  wynikającą  z   rekomendacji   Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP  oraz  podjętych  na  tej  podstawie  decyzji  , niezależnie  od  informacji i dokumentów  przekazanych  na  naradzie  łowczych  kół  łowieckich  gdańskiego  okręgu  P.Z.Ł. , przesyłamy do  wiadomości  i  stosowania  ;

- Rekomendację Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie zredukowania do dnia 30 listopada populacji dzików  na  obszarze RP  dotyczącą  zasad obliczania liczby dzików do odstrzału ,

 

- Zarządzenie nr 7/2017 ZG PZŁ z dnia 11 sierpnia 2017 roku dot. zasad  bioasekuracji  w postępowaniu  z  patrochami  ubitych  dzików ,

 

- decyzje  P.Z.Ł.  podjęte  w  związku  z  rekomendacjami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie zredukowania do dnia 30 listopada populacji dzików  na  obszarze RP  .

 

Zwracamy  uwagę  i  podkreślamy  , że  wykonanie  rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie zredukowania do dnia 30 listopada populacji dzików  na  obszarze RP  stanowi realizację art. 34 ust 12 ustawy z dnia 13 października 1995 roku prawo łowieckie.

Niewykonanie tych rekomendacji z winy dzierżawcy obwodu łowieckiego będzie  traktowane  jako naruszenie  w/w  przepisu  ustawy oraz  naruszenie  § 34 ust 1 i 8 Statutu Zrzeszenia  stanowiąc  podstawę  wykluczenia  koła  ze Zrzeszenia  w oparciu o  § 76 Statutu  PZŁ .

 

W  związku  z  powyższym ,  koła  łowieckie  są  zobowiązane  do  sporządzania   na  załączonych  drukach  miesięcznych  sprawozdań  z  realizacji  pozyskania  dzików .Sprawozdania te  winny  być  dostarczone  do  biura  ZO  PZŁ  oraz  właściwych  nadleśnictw nie  później  niż  do  dnia  10 miesiąca   następującego  po  miesiącu  którego   dotyczą .

 

Przypominamy , że redukcji populacji dzików należy dokonać w ramach planowej gospodarki łowieckiej

 

Oznacza  to , że  dzierżawcy  obwodów  łowieckich  w  których po  pozyskaniu   określonej   w  rocznym  planie  łowieckim  liczby  dzików  zagęszczenie  będzie  przekraczało  5 szt. na 1000  ha  powierzchni  obwodu  winny  wystąpić  o  stosowne  zwiększenie  planu  pozyskania  tego  gatunku  zgodnie  z  obowiązującymi  procedurami .

 

Natomiast  w  przypadkach wystąpienia   istotnych  trudności  z  wykonaniem  odstrzału  dzików   określonego w  rocznym  planie  łowieckim   z  uwagi   na   mniejszą  niż  przyjęta  w  planie  liczebność  lokalnej  populacji , koło powinno  wystąpić  do  właściwego  nadleśnictwa  o  korektę  (zmniejszenie)  tego  planu .  Niezbędne  jest  w  tym  wypadku  udokumentowanie  intensywności  wykonywanych  polowań  świadczącej  o  pełnej  mobilizacji  członków  koła  w  celu  realizacji  rocznego  planu  łowieckiego .

 

Taka  możliwość  wynika  z  wniosków  podjętych  na  naradzie która  odbyła  się  w  dniu  25 maja 2017 r., w  sprawie  wieloletnich planów hodowlanych w  RDLP Gdańsk z  udziałem  przedstawicieli  Pomorskiego  Urzędu  Marszałkowskiego  oraz  zarządów  okręgowych  P.Z.Ł.  w  Gdańsku  i  Słupsku  na  której  m.in.  ustalono , że ;

 

-  w przypadku zaistnienia  obiektywnych  trudności  (wynikających z  liczebności  zwierzyny innej  niż  wartości założone w  włph) w  wykonaniu  planu  odstrzałów   uzasadniona będzie korekta rocznego planu łowieckiego  tj. jego zmniejszenie.

 Dla  określenia   tych  trudności brane  będą  pod  uwagę  cykliczne  sprawozdania z  wykonania planu  odstrzału przedstawiane  przez  dzierżawców  oraz  zapisy  książki  ewidencji  pobytu  myśliwych  na  polowaniu  indywidualnym .

 

Zwracamy  uwagę , że  Zarząd  Główny  Polskiego  Związku  Łowieckiego  został  zobowiązany do  bieżącego  analizowania  zbiorczych  zestawień  pozyskania  dzików  nadsyłanych  przez  poszczególne  okręgi  oraz  bezwzględnego  wdrażania  procedury  wykluczania  ze  Zrzeszenia kół  łowieckich   nie  wykazujących  pełnego  zaangażowania  w  realizacji rekomendacji  Rządowego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego .

 

2/.   Informujemy , że  zgodnie  z  uchwałą  nr  35  Naczelnej  Rady  Łowieckiej z  dnia  5   września  br.   w  sprawie  wysokości  składki  członkowskiej oraz  ubezpieczenie  myśliwych  na  rok  2018  wysokość składki członkowskiej na rok 2018 ( zgodnie z uchwałą NRŁ nr 52/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku ) w latach 2015-2019  pozostaje bez zmian.

Ponadto w 2018 roku składka ubezpieczeniowa myśliwych również nie ulega zmianie i pozostaje na poziomie 37 złotych.

 

Wysokość składki członkowskiej na 2018 rok wynosi:

 

a)  składka normalna 320 zł plus ubezpieczenie 37 zł - razem 357 zł.;

            b)  składka ulgowa 160 zł plus ubezpieczenie 37 zł  - razem 197 zł.

 

Przypominamy , że  zgodnie  z    181  ust. 2 i   3  ;

-  składka  ulgowa  przysługuje  młodzieży  uczącej  się  do  25  roku  życia  oraz  tym  członkom  Zrzeszenia  którzy  ukończyli  70  rok  życia  ,

-   członkowie  kół  łowieckich  uiszczają  składkę  członkowską  za  pośrednictwem  koła  macierzystego

Skarbników  kół  łowieckich  prosimy  o  dokonanie  w  miarę  możliwości  zbiorczych  wpłat składek  członkowskich  oraz  przesłanie  list uwzgledniających wszystkich  członków  koła  wraz  z  ich  aktualnymi  adresami  do  dnia  15  grudnia br. Na  listach  należy  podać  wysokość  opłaconej  składki  przez  poszczególnych  członków  koła  ,  a  w  odniesieniu  do  myśliwych  którzy  składki  nie opłacili  umieścić  adnotację  „nie  opłacił” .

 

3/.   Prosimy  o  dokonacie  wpłaty  należności  z  tytułu  polisy  OC   koła  łowieckiego / wg  przyjętego  wariantu  ubezpieczenia  uzgodnionego  z  księgowością  zarządu  okręgowego / nie  później  niż  do  końca  października  br.

 

4/.   Informujemy , że  zgromadzone  w  biurze  ZO  archiwalne  teczki  z  dokumentacją  poszczególnych  kół  łowieckich  można  odebrać  po  uprzednim  uzgodnieniu  terminu  z  sekretariatem  ZO  (  Koleżanka  Małgorzata  Reluga  tel. 58 341 56 87  )  .

 

5/.   W uzupełnieniu  uchwały ZO PZŁ w Gdańsku z dnia  24.07.2017 r. o zastosowaniu kar porządkowych  w  związku  z  wynikami oceny prawidłowości odstrzału jeleni byków    pozyskanych  w sezonie 2016/2017 informujemy o zastosowaniu kar porządkowych wobec  nw.  Kolegów ;

   1/.Zawieszenie w  prawie polowania na jelenie  byki   na okres  1 roku za  uzyskanie 2 punktów  czerwonych  (XX) ;

Lp.

Nazwisko i

imię

Uzysk.

punkty

Uwagi

1

Dariusz  Wolski

XX

ZO Słupsk

2

Zbigniew Binkowski

XX

ZO Słupsk

 

 

    2/.  Nagana  za uzyskanie jednego  punktu czerwonego ( „X” )  za  odstrzał  jelenia  byka ;

 

Lp.

Nazwisko

Imię

Uzyskane

punkty

Uwagi

1

Sławomir Góra

X

ZO  Słupsk

 

 

Ponadto  informujemy , że  w  ww. uchwale  wśród  ukaranych zawieszeniem w  prawie polowania na jelenie  byki   na okres  1 roku za  uzyskanie 2 punktów  czerwonych pod  poz. 11 mylnie ujęto nazwisko   Leszek  Wiśniewski -  winno  być  Marian  Wiśniewski .

Powyższe  wynikło  z  otrzymanych  z  opóźnieniem  informacji  z  ZO  Słupsk  oraz  sprostowania  z  ZO  Piła .

 

6/.   Ponadto  informujemy ;

 

        1. Ocena  prawidłowości   odstrzału  rogaczy  pozyskanych  w  sezonie  2017/2018

            odbędzie  się   wg   załączonego   harmonogramu   w    dniach  7   i   8  listopada

            br.  w   godzinach   13.oo  –  17.oo.    Wykazy     pozyskanych    rogaczy     prosimy

           dostarczyć  do  biura  ZO PZ  do  dnia  20  października  br.

 POBIERZ terminarz oceny prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w sezonie 2017/2018

 

       2. Wycena  medalowa  wieńców  jeleni  byków  pozyskanych  w  sezonie  2016/2017

           odbędzie  się  w   dniach   23 i  24   października  br.  Wieńce  o  wadze   od  5,5 kg

           zaopatrzone    w     metryczki    prosimy   dostarczyć   do   Zarządu   Okręgowego   w

           dniach  18 – 20  października  br.

 

      3.  Pierwszy    wykład     kursu    na   uprawnienia    selekcjonerskie  odbędzie   się   w

           dniu  17  października br.  o godz.  16.oo . 

 

           Realizacja  wszystkich  ww.  działań   będzie  miała  miejsce  na  strzelnicy     myśliwskiej

           przy  ul.  Jaśkowa  Dolina  114  w   Gdańsku – Wrzeszczu .

 

7/.   W  związku  ze  zbliżającym  się  sezonem  polowań  zbiorowych  przypominamy  o  obowiązku  rozesłania terminarzy  tych  polowań  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  oraz przeprowadzeniu  szkolenia  z  zakresu  bezpieczeństwa .

 

                                                                                                                        Darz  bór  !