20-02-2017
KOMUNIKAT Z DNIA 13.02.2017r.

 

Uwaga !  Niniejszy  komunikat  zawiera  m.in.   informacje  dotyczące  odnawiania  umów dzierżawnych  na  obwody  łowieckie .  Z  uwagi  na  znaczenie  tej  sprawy  dla  kół  łowieckich prosimy  o  dokładne  zapoznanie  się  z  ich  treścią  i  ścisłe  przestrzeganie  wskazanych  procedur  oraz  terminów .

 

 

 

C z ę ś ć     I

 

 

O d n a w i a n i e  u m ó w   d z i e r z a w n y c h

 

n a   o b w o d y   ł o w i e c k i e

 

  /  zasady , procedury . terminy /

 

 

 

1.  W  dniu   31  marca  2017 r.,  kończy  się  obowiązywanie  dotychczasowych  umów  dzierżawnych  na  obwody  łowieckie .

 

2.   Zapowiedź  przedłużenia   dotychczasowych  umów  dzierżawnych  na  obwody  łowieckie  na  okres  1  roku  w  drodze  ich  aneksowania  jest  nieaktualna .

Umowy  będą  przedłużane  w  poprzez  podpisywanie  nowych  umów  dzierżawnych  na  co  najmniej  10  lat  zgodnie  z  art. 29 ust. 2  ustawy  prawo  łowieckie .

 

3.   Zgodnie  z  art. 29  ust. 1  ustawy  prawo  łowieckie  obwody  łowieckie  są  wydzierżawiane  na  wniosek  Polskiego  Związku  Łowieckiego .

 

4.   Zgodnie  z  uchwałą   Nr 41/2006 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 29 listopada 2006 r.  w sprawie  zasad postępowania przy składaniu wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich  organami  P.Z.Ł.  właściwymi  do  zgłoszenia  wniosku   o  wydzierżawienie obwodu  łowieckiego   są ;

                a/ .  zarządy  okręgowe  właściwe  ze  względu  na  położenie  obwodu ,

                b/.   Zarząd  Główny  P.Z.Ł. w  przypadku  gdy;

                   1/. o  wydzierżawienie  obwodu ubiegają  się  dwa  lub  więcej  kół  łowieckich ,

                   2/. w  przypadku gdy wydzierżawienie  obwodu  ubiega  się  jedno  koło  łowieckie  lecz

                       stanowisko właściwego  zarządu  okręgowego  jest  negatywne ,

                   3/. w  przypadku  określonym  w  art. 28  ust. 1 a  ustawy  prawo  łowieckie .

 

 

W  przypadkach  wymienionych  w  punkcie  „b” ppkt  1 i 2 właściwy  zarząd  okręgowy  ma  obowiązek  niezwłocznego  przesłania  Zarządowi  Głównemu  podania  ubiegających  się  kół  łowieckich lub koła  łowieckiego  wraz  z  wymaganą   opinią  i  ewentualnym  wskazaniem  dzierżawcy  bądź  uzasadnieniem  negatywnej  opinii  o  kandydacie  do  wydzierżawienia  obwodu .

 

5/.    Koło  łowieckie  ubiegające  się  o  wydzierżawienie  obwodu  łowieckiego  kieruje  podanie  do  zarządu  okręgowego  właściwego  z  uwagi  na  położenie  tego  obwodu  w  terminie  umożliwiającym  podjęcie  przez  ten  zarząd  czynności .

   Podanie  koła  łowieckiego  o   wystąpienie  z  wnioskiem  o  wydzierżawienie  obwodu  łowieckiego  podpisywane  jest  przez  dwóch  członków  zarządu  koła  lub  jednego  członka  zarządu i  osobę  przez  zarząd  koła  upoważnioną

   Może  być  również  podpisane  przez   osobę  działającą  w  imieniu  koła  na  podstawie  udzielonego  przez  zarząd  koła  pełnomocnictwa  do  tej  czynności  prawnej .

 

Formularze   podań  o  wydzierżawienie  obwodu  polnego  i  leśnego  stanowią  załącznik  do  niniejszego  komunikatu . 

Wypełnione  formularze  należy  złożyć  w  biurze  zarządu  okręgowego w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  6  marca  br.

6/.   Jeżeli  obwód  łowiecki  położony jest  na  terenie  okręgu  innego  niż  ten  w  którym  znajduje  się  siedziba  koła  do  podania  o  wystąpienie  z  wnioskiem  o  wydzierżawienie  obwodu  koło  winno  dołączyć  opinię  macierzystego  zarządu  okręgowego .

Opinia  ta  wydawana  będzie   niezwłocznie  po  uzyskaniu  wniosku  koła  w  tej  sprawie

 

Formularz  wniosku  w  wydanie  opinii  -  w  załączeniu  . 

 

Opinia  powinna  zawierać  w  szczególności   dane  dot. liczby  członków ( w  tym macierzystych , liczby  , charakteru  i  miejsca  położenia  dzierżawionych  obwodów  i  ewentualnie  wyniki  przeprowadzonych  kontroli .

 

7/.   Opinie  o  których  mowa  w  art. 29  ust. 1  ustawy  prawo  łowieckie  ( tj. wójta , burmistrza , prezydenta  miasta  oraz  właściwej  izby  rolniczej )  zgodnie  z   tym  artykułem  ustawy  uzyskuje podmiot  wydzierżawiający  .

 

  

8/.Zarządy Okręgowe PZŁ wymienione w  pkt  4 lit . „a”  obowiązane są przy rozpatrywaniu podań kół łowieckich o wydzierżawienie obwodów łowieckich stwierdzić we wniosku o wydzierżawienie, że jest ono  uzasadnione z uwagi na  ;

 

1)  właściwie prowadzoną przez koło gospodarkę populacjami zwierząt łownych

2)  zatrudnienie bądź powołanie przynajmniej jednego strażnika łowieckiego na terenie obwodu łowieckiego, o dzierżawę którego koło się ubiega

3)  uregulowanie czynszu dzierżawnego oraz odszkodowań łowieckich za rok ubiegły i lata poprzednie

4)  przestrzeganie w kole dyscypliny organizacyjnej, zasad etyki i dobrych obyczajów łowieckich

5)  że  o  przedmiotowy  obwód  nie  ubiega  się  inne  koło  łowieckie  

Spełnienie  powyższych   wymogów  warunkuje   wystąpienie  przez  zarząd  okręgowy  z  wnioskiem  o  wydzierżawienie  wskazanego  w  podaniu  obwodu  łowieckiego .

 

9/.   Wnioski  o  wydzierżawienie  obwodów  łowieckich  podpisują  i  składają  na  mocy  udzielonego im  pełnomocnictwa  urzędujący  członkowie  zarządów  okręgowych  P..Z. Ł.  lub    w  określonych  przypadkach  Przewodniczący   Zarządu  Głównego  P.Z.Ł.

 

 

Uwaga !  Formularze  podań  o  wystąpienie  z  wnioskiem  o  wydzierżawienie  obwodu  łowieckiego  leśnego  i  polnego  oraz  wniosku  o  wydanie  opinii  w  związku  z  ubieganiem  się  koła  o   wydzierżawienie  obwodu  łowieckiego  położonego  na  terenie   innego  okręgu  P.Z.Ł.  można  również  znaleźć  na  stronie  internetowej  ZO  PZŁ  Gdańsk .

 

 

C z ę ś ć  II

 

 

 

S z a c o w a n i e   s z k ó d   ł o w i e c k i c h

 

w y p ł a t a   o d s z k o d o w a ń

 

 

 

W  związku   z  licznymi  zapytaniami  kół   łowieckich   przypominamy  i  informujemy ;

 

1/.  W  dniu  22  czerwca  2016 r,.  Sejm  uchwalił  ustawę  o  zmianie  ustawy  prawo  łowieckie  zgodnie  z  którą  m.in.  ;

 

- Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym przez te zwierzęta w przypadku objęcia ich całoroczną ochroną. Oględzin i szacowania tych  szkód dokonuje przedstawiciel wojewody właściwego ze względu na miejsce  ich wystąpienia ,

 

-  dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego odpowiada za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania. Szacowania i  wypłaty  odszkodowania za te szkody dokonują przedstawiciele dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego,

 

- tworzy się Fundusz Odszkodowawczy, który jest państwowym funduszem celowym,

 

- przychody Funduszu pochodzą m.in. ze składek wnoszonych przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przekazuje te  składki na rachunek Funduszu do dnia 15 czerwca danego roku – należność może  zostać rozłożona na raty. Wysokość składki stanowi iloczyn zryczałtowanych stawek za zwierzęta łowne przewidziane  do  pozyskania  w  rocznym  planie  łowieckim  które wynoszą:

 600 zł – za 1 łosia;

 350 zł – za 1 jelenia;

 135 zł – za 1 daniela;

 105 zł – za 1 sarnę  

   85 zł – za 1 dzika

 

- ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.,/ z wyjątkiem dotyczącym wpisu na listę rzeczoznawców prowadzoną przez izbę rolniczą/ .

 

2/. Prezydent  RP  podpisał  ww.  ustawę  w  dniu  11  lipca  2016 r., a  w  dniu  22 lipca   została  ona  opublikowana  w  Dzienniku  Ustaw  pod  poz. 1082 .

 

3/.  W  dniu  2 grudnia 2016 r. Sejm  uchwalił  ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 .

M.in. ustawa ta stanowi  iż ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie  ustawy – Prawo  łowieckie  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.,/ z wyjątkiem dotyczącym wpisu na listę rzeczoznawców  / .

W związku  z  powyższym  w   roku   2017  pozostają  w  mocy  postanowienia  art.  46  ustawy  prawo  łowieckie    w   dotychczasowym  brzmieniu  co  oznacza , że   do  dokonania   oględzin  i  szacowania  szkód  łowieckich i  wynagradzania  tych  szkód  są  zobowiązani    przedstawiciele   dzierżawcy   lub  zarządcy   obwodu   łowieckiego .

 

4/.   Dodatkowo  informujemy ,  że  przedstawiony  stan  prawny  może  ulec  kolejnym  zmianom , gdyż  w  dniu  8  lutego  br.  w  Dzienniku  Ustaw  pod  poz.  7  ukazało  się   zarządzenie  Ministra  Środowiska  w  sprawie  powołania  Zespołu  do  spraw  opracowania / kolejnego / projektu  ustawy  dotyczącej  odszkodowań  za  szkody  łowieckie .

 

5/.   W  związku  z  nieodległą  perspektywą   wejścia  w  życie  ustawy  z  dnia  22  czerwca  2016 r,.  o  zmianie  ustawy  prawo  łowieckie  oraz  zbliżającym  się  terminem   uzgadniania  i  zatwierdzania  rocznych  planów  łowieckich   na   łowiecki  rok  gospodarczy  2017/2018  zobowiązujemy   Kolegów   łowczych  kół  łowieckich     do  ;

-   jak  największej   staranności   przy  sporządzaniu  rocznych  planów  łowieckich  zgodnie  z  kompetencją   określona  w  art.  8  ust. 3 a  ustawy  prawo  łowieckie   ze  zwróceniem  szczególnej  uwagi  na   racjonalne , oparte  na  rzetelnych  danych    parametry  o  których  mowa  w   rozporządzeniu  Ministra  Środowiska w  sprawie  rocznych  planów  łowieckich  i  wieloletnich  łowieckich   planów   hodowlanych   dotyczące  liczebności  zwierzyny  grubej    oraz  planowanego  jej  pozyskania  z  uwagi  na  ich  znaczący   wpływ  na   sytuację  finansową   kół   łowieckich ,

-  dostarczania  przy  uzgadnianiu   rocznych  planów  dokumentów  potwierdzających  dokonane  korekty  pozyskania  w  relacji  do  pierwotnych  ustaleń   rpł  zatwierdzonych  na   łowiecki  rok  gospodarczy  2016/2017 ,

-  w  miarę  możliwości   wcześniejsze  umawianie   terminów  przedkładania  rpł  na  rok  2017/2018  do  uzgodnienia  w  celu  uniknięcia  kolejek  zdarzających  się  w  latach  poprzednich  i  usprawnienia  tej  procedury .

 

 

C z ę ś ć  III

 

 

I n f o r m a c j e      b i e ż ą c e

 

 

1/.   Ocena  prawidłowości   odstrzału  jeleni – byków  i  danieli – byków  pozyskanych  w  sezonie  2016/2017   odbędzie  się  w  dniach  21  i  22  marca  na  strzelnicy  przy  ul. Jaśkowa  Dolina 114 – szczegółowy  terminarz  dla  poszczególnych  kół  łowieckich  -  w  załączeniu .

Ocena  ponowna  odbędzie  się  w  dniu  19  kwietnia  / lokalizacja  jw. / . Prosimy  o  powiadomienie zainteresowanych  Kolegów .

Wykazy  pozyskanych  byków jeleni  i  danieli  wypełnione  pismem  drukowanym  prosimy  przekazać do  biura  ZO  do  dnia  10  marca .

 

2/.  Zebranie  organizacyjne  kursu  szkoleniowego  na  podstawowe  uprawnienia  do  wykonywania polowania  odbędzie  się  na  strzelnicy  przy  ul. Jaśkowa  Dolina  114  w  dniu  27  marca  o  godz.17. Prosimy  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  poinformować  o  tym  terminie  kandydatów – stażystów  co ma  istotne  znaczenie ze  względów  logistycznych .

 

3/. Informujemy , że z uwagi  na  decyzje  władz  miasta  ograniczające  liczbę  i  terminy  zawodów  strzeleckich  na  gdańskiej  strzelnicy P.Z.Ł. Tegoroczne  Okręgowe  Zawody  w  Strzelaniach  Myśliwskich  odbędą  się  w  dniu  12  maja  ( piątek ) . Zgłoszenia  uczestników  z  podaniem  klasy strzeleckiej  oraz  numeru  legitymacji  P.Z.Ł.  lub  numeru  PESEL  prosimy  składać   w    biurze  ZO  do  końca  kwietnia .  Szczegółowe  informacje  i  regulamin  zawodów  prześlemy  w  terminie  późniejszym .

 

4/.  Ponieważ  / pomimo  zakończenia  sezonu  polowań  na  ptactwo /  przebywający  w  terenie  Koledzy  mogą  się  natknąć  na  zwłoki  martwych  ptaków  padłych  wskutek  zakażenia  wirusem  ptasiej  grypy  HPAI/H5N8  przypominamy , że  zgodnie  z  art. 14  ustawy  prawo   łowieckie  dzierżawcy  obwodów  łowieckich  są  obowiązani  zawiadomić   właściwy  organ  Państwowej  Inspekcji  Weterynaryjnej  , urząd  gminy albo  najbliższy  zakład  leczniczy dla  zwierząt  o dostrzeżonych  objawach  chorób zwierząt  wolnożyjących .

Ponadto , z  uwagi  na  zagrożenie  wspomnianym  wirusem  dla  hodowli  drobiu  / przypadki  padnięć  z  tego  powodu  odnotowano  zarówno  na  północy  jak  i  na  południu  kraju /  Główny  Lekarz  Weterynarii w  porozumieniu  z  Zarządem  Głównym  P,Z,Ł.   wydał  w  tej  sprawie  wytyczne  dla  myśliwych  które  załączamy z  prośbą   o  zapoznanie  z  ich  treścią członków  Waszego  Koła  .

 

 

 Darz   bór !

Pliki do pobrania:

1. Podanie o wydzierżawienie obwodu polnego.

2. Podanie o wydzierżawienie  obwodu leśnego.

3. Wniosek o wydanie opinii.